fbpx

REGULAMIN I WARUNKI SESJI

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA


WYSŁANIE PRZEZ PAŃSTWA:

- MAILA POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY
- ZDJĘĆ LUB INNYCH INFORMACJI
JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAŻENIEM ZGODY NA PRZETWARZANIE WASZYCH DANYCH OSOBOWYCH. ZGODA PONIŻEJ:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której te dane dotyczą w celu realizacji sesji zdjęciowej
1. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz osób uczestniczących w celu:
- Archiwizacji zdjęć cyfrowych na komputerze
- Obróbki zdjęć cyfrowych przez fotografa
- Wydruku zdjęć/albumu/fotoksiążki lub innych produktów fotograficznych w firmie zewnętrznej
2. W rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.zm.), administratorem zbiorów danych, w których przetwarzane będą moje dane osobowe jest
P.U.H. WODNIK ANNA HERMAN (Dział : Studio Mika Fotografia).
3. Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, oraz o przysługujących mi prawach wglądu do danych, prawie ich poprawiania, a także prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom.
4. Przyjmuję do wiadomości, że informacje na temat moich danych osobowych przetwarzanych przez P.U.H. WODNIK udzielane mi będą na podstawie pisemnego wniosku oraz, że z prawa do uzyskania takich informacji mogę skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

WARUNKI REZERWACJI SESJI


Oczekiwanie na wolny termin sesji studyjnych lub plenerowych to około 14 dni roboczych, dlatego najlepiej rezerwować sesję dużo wcześniej. W przeciwnym wypadku może się okazać, że nie uda się znaleźć wolnego terminu. Sesję można zarezerwować telefonicznie, mailowo lub przez fanpage.

Umowa określa warunki na jakich zostanie wykonana usługa.

Przed każdą sesją należy podpisać umowę, która przygotowana jest w formie elektronicznej na podstawie wypełnionych przez Państwa danych, w dniu sesji będzie ona wydrukowana i gotowa do podpisania. Podanie danych jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

Z góry dziękuję osobom, które wyrażą zgodę na publikację sesji w sieci, ponieważ wspierają wtedy moje portfolio, po którym Państwo zdecydowali się skorzystać z moich usług. Zawdzięczam to również wcześniejszym klientów, bo bez ich zgody nie byłoby mojego portfolio. Oczywiście szanuję Państwa wybór, ale jeśli nie wyrazicie zgody będzie mi przykro, ponieważ każdą sesję traktuję indywidualnie i oddaję jej część mojej duszy, dlatego pragnę pochwalić się efektami szerszemu gronu.

Jeśli mają Państwo pytania proszę o kontakt: [email protected] .


REGULAMIN DOTYCZĄCY WYKONANIA SESJI STUDYJNEJ/PLENEROWEJ

1. DANE FIRMY:
P.U.H. "Wodnik" Anna Herman
ul. Piłsudskiego 41 48-303 Nysa
NIP: 7532223968
Telefon: 795459428 Mail: [email protected]
Adres oddziału we Wrocławiu: ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław
Numer konta: ………………………
Tytuł: Sesja zdjęciowa Imię i Nazwisko

2. DANE KLIENTA ORAZ INFORMACJE O REZERWOWANEJ SESJI

3.Wynagrodzenie za wykonanie usługi:
Zadatek płatny przelewem w wysokości 20 % wartości usługi (pozostała kwota płatna gotówką w dniu sesji).
Rezerwacja terminu następuje po wpłacie zadatku w wysokości 20% wartości całej usługi, pozostała kwota jest płacona gotówką w dniu sesji. Wpłacając zadatek akceptuje się tym samym regulamin sesji. Zadatek jest płacony na poczet wykonania sesji oraz wynajmu studio -nie jest on zwracany w przypadku całkowitej rezygnacji z sesji.
W przypadku wypadku losowego lub choroby, istnieje możliwość przeniesienia zadatku na poczet sesji w innym dostępnym terminie. Zadatek przepada jeśli:
- zamawiający przekłada termin sesji więcej niż raz
- zamawiający nie zjawi się na sesji: nie poinformuje fotografa lub zgłosi nieobecność później niż 2 dni przed zarezerwowanym terminem.

4. Zamawiający oraz osoby towarzyszące mają prawo wejść na tła fotograficzne wyłącznie w czystym obuwiu zmiennym lub bez obuwia. Brak obuwia zmiennego powoduje odwołanie sesji bez zwrotu zadatku dla Zamawiającego lub doliczenie Kosztu czyszczenia tła fotograficznego 50 zł.

5. Zabrania się wykonywania zdjęć podczas sesji zdjęciowej osobom innym niż Wykonawca. Nie zastosowanie się do powyższego paragrafu spowoduje przerwanie sesji bez zwrotu zadatku dla Zamawiającego.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci jak i osoby dorosłe podczas sesji zdjęciowej.

7. ZGODA NA PROMOWANIE ZDJĘĆ PRZEZ WYKONAWCĘ w celu prezentacji swojego portfolio. Prezentowanie fotografii na stronach internetowych oraz fanpage, w folderach reklamowych, portfolio i na wystawach zdjęć.
Zamawiający wraz z uczestnikami sesji wyrażają nieodwołalną i wieczystą zgodę na prezentację przez Fotografa zdjęć, na których znajduje się wizerunek Zamawiającego/ uczestnika sesji / małoletnich, które stanowią przedmiot umowy. Fotograf ma prawo nieodpłatnie promować wykonane zdjęcia i wizerunek klientów w celu prezentacji swojej twórczości na stronach internetowych, publikacjach dotyczących swoich lub zbiorowych, prac w folderach, oraz w celach promocyjno-reklamowych dotyczących Fotografa w dowolnym czasie i miejscu na terytorium całego świata. Niniejszy punkt umowy nie wyklucza prezentacji zdjęć w mediach drukowanych. Zamawiający i uczestnik sesji wyraża zgodę na łączenie fotografii z innymi ilustracjami, grafikami i tekstami oraz przyjmują do wiadomości i akceptują postanowienie, iż fotografie mogą być dowolnie modyfikowane wyłącznie przez Fotografa. Zgoda obejmuje udostępnienie zdjęć przez osoby przygotowujące rekwizyty do danej sesji.

8. W ciągu 7 dni roboczych od dnia sesji Zamawiający otrzyma link ze zdjęciami z sesji w jakości internetowej wraz ze znakiem wodnym. Dzięki temu klienta ma możliwość selekcji zdjęć. Zamawiający otrzyma zdjęcia do 21 dni roboczych od momentu wyboru zdjęć lub od uiszczenia wpłaty za dodatkowe fotografie. Produkt finalny zostanie przekazany zgodnie z wybranym pakietem. Miniatury służą wyłącznie do podglądu i wyboru zdjęć ich zapisywanie i/lub pobieranie i/lub udostępnianie jest zabronione. Wybór zdjęć nie może nastąpić później niż 3 miesięcy po wykonaniu sesji zdjęciowej.

9. Wykonawca nie przechowuje niewybranych zdjęć oraz nie ma obowiązku archiwizowania fotografii wybranych przez Zamawiającego. Przekazując produkt finalny Wykonawcy ma prawo usunąć je ze swoich dysków.

10. Produkt dostarczony Zamawiającemu nie podlega reklamacjom, roszczeniom, zażaleniom lub innym roszczeniom tego typu wobec Wykonawcy. Godząc się na udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Wykonawcy i akceptuje styl przez niego prezentowany. Wykonawca zastrzega prawo do dokonywania jakichkolwiek przeróbek zmieniających oryginalną postać zdjęć. Zabrania się ingerencji w treść oraz strukturę zdjęć włączając w to przetwarzanie elektroniczne, zmiana kolorystyki, kadrowanie, stosowanie filtrów.

11. Retusz zdjęć obejmuje cyfrową obróbkę taką jak chwilowe zmiany na skórze np. zadrapania, siniaki. Modyfikacje graficzne dotyczą wyłącznie poprawy: jasności, koloru, kontrastu, balansu bieli. Wszelkie inne poprawki graficzne są wykonywane na życzenie Zamawiającego oraz są wyceniane dodatkowo.

12. Wykonawca zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych fotografii. Wykonawca zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć. Zabrania się ingerencji w strukturę fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, stosowaniem filtrów, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, szczególnie usuwanie znaku wodnego przez Zamawiającego lub osoby trzecie. Zamawiający posiada wyłącznie prawa do drukowania oraz publikacji fotografii w portalach społecznościowych z logo fotografa. Zamawiający nie ma prawa bez zgody Wykonawcy udostępniać żadnych zdjęć w celach marketingowych, komercyjnych lub zarobkowych.

13. Dane osoby Zamawiającej służą tylko i wyłącznie informacji do stworzenia niniejszej umowy. Dane służą do przesłania informacji, zdjęć oraz kontaktu z klientem.

14. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, to znaczy, iż postanowienia dotyczące wykorzystania zdjęć, sposobu tego wykorzystania oraz praw autorskich nie podlegają ramą czasowym. W kwestiach nieuregulowanych tą umową, w razie sytuacji spornych, obie strony zobowiązują się do spisania aneksu do umowy. W przypadku kwestii spornych, których rozwiązanie wykracza poza dobrą wolę obu stron, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny i Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

15. Klient ma obowiązek poinformować o warunkach używania / korzystania ze zdjęć wykonanych na sesji wszystkich jej uczestników.

16. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ( FOTOGRAF / KLIENT )


REGULAMIN DOTYCZĄCY WYKONANIA SESJI ŚLUBNEJ/ REPORTAŻOWEJ

1. DANE FIRMY:
P.U.H. "Wodnik" Anna Herman
ul. Piłsudskiego 41 48-303 Nysa
NIP: 7532223968
Telefon: 795459428 Mail: [email protected]
Adres oddziału we Wrocławiu: ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław
Numer konta: …………………………………
Tytuł: Sesja zdjęciowa Imię i Nazwisko

2. DANE KLIENTA ORAZ INFORMACJE O REZERWOWANEJ SESJI.

3. Rezerwacja terminu następuje po wpłacie zadatku  w wysokości 30% wartości całej usługi, pozostała kwota jest płacona gotówką w dniu sesji. Wpłacając zadatek akceptuje się tym samym regulamin sesji.

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
- fotograficznym udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej/komunijnej/chrztu/studniówkowej/innej w dniu ………………………..
-    opcjonalnie: wykonaniu plenerowej sesji ślubnej w granicach do 50 km od miasta Nysa/Wrocław

5. Zdjęcia zostaną przez wykonawcę przekazane w zależności od wybranego Pakietu:
w postaci nośnika cyfrowego DVD/nośnika USB/albumu/albumu typu jamnik/fotoksiążki i będą zawierać tyle zdjęć ile zostało wybranych w danym pakiecie zdjęciowym.

6. ZAMAWIAJĄCY ma możliwość dokupienia większej ilości zdjęć niż podana w powyższym paragrafie w cenie :
- 10 złotych za 1 zdjęcie reportażowe poddane obróbce graficznej
- 35 złotych za 1 zdjęcie plenerowe poddane obróbce graficznej.

7. Nie ma możliwości otrzymania bądź dokupienia przez ZAMAWIAJĄCEGO nieobrobionych graficznie zdjęć.

8. Wykonawca zrealizuje usługę własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach.

9. Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością, na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju usług, zgodnie z panującymi wówczas warunkami.

10. Zamawiający oświadcza iż zapoznał się z portfolio, stylem pracy i obróbki fotografa.

11. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania usługi stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

12. Wykonawca nie wyraża zgody na obecność drugiego fotografa świadczącego usługi dla Zamawiającego.

13. Wykonawca nie wyraża zgody na fotografowanie uroczystości kościelnej przez osoby trzecie.

14. W przypadku nie zastosowania się do paragrafu siódmego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieudane kadry.

15. Przekazanie dzieła nastąpi w terminie do 93 dni od daty uroczystości.

16. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi stanowiącej przedmiot niniejszej umowy wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości 1% umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.

17. Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiających.

18. Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.

19. Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji, jak również umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona internetowa Wykonawcy oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akcji plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju, wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.

20. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Zamawiającego.

22. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.